<< Back

สถาบันวัคซีนแห่งฃาติ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การผลิตและการควบคุมคุณภาพวัคซีน จากไวรัสไข้หวัดใหญ่”
ณ คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น
11 - 22 มิ.ย. 2555