<< Back

ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ปี 2556-2560
ณ บ้านทะเลสีครีม จังหวัดสมุทรสงคราม
16 - 17 มิ.ย. 2555