<< Back

ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ปี 2556-2560
ณ สามพรานริเวอร์ไซด์ จังหวัดนครปฐม
6 - 7 ส.ค. 2555