<< Back

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเนื้อหาร่างแผนแม่บท

การพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนของประเทศไทย
ณ บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.สมุทรสงคราม
11 - 13 ก.ย. 2555