<< Back

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ จัดประชุมเรื่อง

การพิจารณาความเหมาะสมและความเร่งด่วนโครงการจัดตั้งโรงงานผลิตวัคซีนระดับกึ่งอุตสาหกรรม (GMP Pilot plant)
ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขานุการกรมควบคุมโรค
26 ต.ค. 2555