<< Back

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ จัดประชุมเรื่อง

ความต้องการใช้บริการสัตว์ทดลองที่มีคุณภาพ เพื่อการพัฒนาวัคซีนของประเทศ
ณ โรงแรมนารายณ์ กรุุงเทพมหานคร
15 พ.ย. 2555