<< Back

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

พิจารณาเนื้อหาหลํักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น
เรื่องเทคนิคการเพราะเลี้ยงเซลล์สัตว์เพื่อการผลิตวัคซีน
ณ ห้องประชุมสหกรณ์ กรมควบคุมโรค
20 พ.ย. 2555