<< Back

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
ประชุม "หารือประเด็นความร่วมมือผลิตวัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี
กับสถาบัน Fraunhofer "
ณ ห้องประชุมสหกรณ์ อาคาร 4 ชั้น 2 กรมควบคุุมโรค
27 พ.ย. 2555