<< Back

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และหน่วยงานเครือข่ายด้านวัคซีนภายในประเทศ
ประชุมหารือรายละเอียดการดำเนินโครงการ สร้างความร่วมมือในการผลิตวัคซีนบาดทะยักร่วมกันภายในประเทศ และระหว่างประเทศ
กับสถาบัน Fraunhofer สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
เมื่อวันอังคารที่ 8 มกราคม 2556 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมธีระรามสูต อาคาร 8 ชั้น 3 สถาบันราชประชาสมาสัย กรมควบคุมโรค