<< Back

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเป็นวิทยากรสำหรับหลักสูตรเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค รุ่นที่ 2
วันที่ 18 - 22 ก.พ. 2556
ณ ภูเขางาม พาโนรามา จังหวัดนครนายก