<< Back

การอการประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะทำงานจัดทำร่างแผนแม่บทการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนของประเทศไทย ครั้งที่ 5
วันที่ 25-26 มีนาคม 2556
ณ รอยัลฮิลล์กอล์ฟ รีสอร์ทแอนด์ สปา จังหวัดนครนายก