<< Back

การประชุมคณะกรรมการจัดประชุมแนวทางความร่วมมือด้านวัคซีน
ภายในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่1 / 2557 เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
และกำหนดกรอบแนวทางความร่วมมือภายในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ณ ห้องประชุมสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) อาคาร 4 ชั้น 2 ตึกกรมควบคุมโรค
วัน พุธ ที่ 12 ก.พ. 2557 เวลา 09.00 -12.00 น