<< Back

การประชุมหารือแนวทางในการจัดตั้งเครือข่ายการวิจัยพัฒนาวัคป้องกัน
โรคชิกุนคุนย่า และโรค มือ เท้า ปาก ของประเทศ
ณ ห้องประชุมสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) อาคาร 4 ชั้น 2 ตึกกรมควบคุมโรค
วันที่ 17 ก.พ. 2557 เวลา 09.00 -16.00 น