<< Back

โครงการประชุมพัฒนานโยบาย และแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ
สำนักพัฒนาสุขภาพระหว่างประเทศสถาบันวิจัยสาธารณสุข
ณ ห้องประชุมสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) อาคาร 4 ชั้น 2 ตึกกรมควบคุมโรค
วันที่ 18 ก.พ. 2557 เวลา 09.00 -12.00 น