<< Back

การประชุม
การจัดทำแนวทางส่งเสริมการดำเนินงานธุรกิจวัคซีน
ในตลาดต่างประเทศในปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุมสถาบันวัคซีนแห่งชาติอาคาร ๔ ชั้น ๒ กรมควบคุมโรค
วันที่ ๗ มี.ค. ๒๕๕๗