<< Back

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่าง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ณ อาคารปิยชาติ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
วันที่ 1 เมษายน 2557