<< Back

การประชุม
ระดมสมองเพื่อจัดทำแนวทางการดำเนินธุรกิจวัคซีนในตลาดต่างประเทศ
ณ ห้องประชุมสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
วันที่ 16 พฤษภาคม 2557