<< Back

การประชุม
ประชุมหารือจัดตั้งเครือข่ายการวิจัยพัฒนาวัคซีนชิกุนกันยา ครั้งที่ 1
ณ ห้องประชุมสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
วันที่ 30 พฤษภาคม 2557