<< Back

ประชุม
การพิจารณาเนื้อหา (ร่าง) แผนแม่บท
การพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนของประไทยฉบับสมบูรณ์
ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี
วันที่ 26 มิถุนายน 2557