<< Back

การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค รุ่นที่ 4ปี 2557
ณ โรงแรมโรงแรมเมอร์เคียว กระบี่ ดีวาน่า จ.กระบี่
วันที่ 2-4 กรกฎาคม 2557