<< Back

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ให้ทุนสนับสนุนการศึกษาดูงานแก่ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
ณ ประเทศเกาหลีใต้
ระหว่างวันที่ 28-31 กรกฎาคม 2557