<< Back

การประชุมเชิงปฏิบัติการ
การจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
และการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร
สถาบันวัคซีนแห่างชาติ
ณ จ.นครราชศรีมา
ระหว่างวันที่ 26-29 สิงหาคม 2557