<< Back

การอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ
สำหรับเจ้าหน้าที่สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2557
ณ โรงแรมดเอมเพรส จ.เชียงใหม่
ระหว่างวันที่ 1 - 3 กันยาคม 2557