<< Back

การอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ
สำหรับเจ้าหน้าที่สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2557
ณ โรงแรมรอยัลเจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท ศาลยา จ.นครปฐม
ระหว่างวันที่ 4 - 6 สิงหาคม 2557