<< Back

Animal testing lab สำหรับการพัฒนาวัคซีน
ในระดับ Pre-Clinical ครั้งที่ 2
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.00 น. - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขานุการกรม