<< Back

การประชุมพิจารณาโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยพัฒนาและควบคุมคุณภาพวัคซีน
วันที่ 16 ธันวาคม 2557 เวลา 9.30 - 12.00น.
ณ ห้องประชุมสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)