<< Back

การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การจัดทำอัตลักษณ์และแผนสื่อสารประชาสัมพันธ์องค์กร
ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
วันที่ 22 - 23 ธันวาคม 2558
ณ โรงแรมเอกไพลิน ริเวอร์แคว อำเภอเมือง จ.กาญจนบุรี