<< Back

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากร
เจ้าหน้าผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ระหว่างวันที่ 7 - 9 มกราคม 2558

โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น