<< Back

การประชุม
นำเสนอผลการศึกษาดูงาน และหารือแนสทางการจัดตั้งเครือข่าย
ด้านการควบคุมกำกับคุณภาพวัคซีนของประเทศไทย
ระหว่างวันที่ 20 มกราคม 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ ห้องสุโขทัย โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร