<< Back

พิธีลงนามในการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ สนับสนุนการจัดตั้งและดำเนินการศูนย์วิจัยไฟรเมทแห่งชาติ
ระหว่าง สำนักคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
วันที่ 27 มกราคม 2558 เวลา 10.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช.1 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ