<< Back

โครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบและหัด เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558
ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข