<< Back

โครงการ
พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคประจำปี 2558
ณ โรงแรม ดี วารี จอมเทียนบีช พัทยา
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558