<< Back

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
วันที่ 24 มีนาคม 2558
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่