<< Back

โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ประจำปี 2558
วันที่ 25 - 27 มีนาคม 2558
ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่