<< Back

การศึกษาดูงานด้านการตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัคซีนเจอี
ณ National Institute of Infectious Diseases (NIID)
ระหว่างวันที่ 23 – 26 มิถุนายน 2558
ณ ประเทศญี่ปุ่น