<< Back

การประชุมเชิงปฏิบัติการ
การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ระหว่างวันที่ 19 - 22 สิงหาคม 2558
ณ โรงแรม รอยัล พลา คลิฟบีช รีสอร์ท จ.ระยอง