<< Back

ประชุมการพิจารณาผลการวิเคราะห์ช่องว่าง
เพื่อการพัฒนาบุคคลากรเพื่อการผลิตวัคซีน
วันที่ 27 สิงหาคม 2558
ณ ห้องประชุมสถาบันวัคซีนแห่งชาติ อาคารกรมควบคุมโรค 4 ชั้น 3