<< Back

การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับภารกิจของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ(องค์การมหาชน)
ณ โรงแรมอิมพีเรียล จ.แม่ฮ่องสอน
15 - 20 มกราคม 2555