<< Back

การพัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการ
เพื่อสนับสนุนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ประจำปี 2554
ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร
14 - 16 กันยายน 2554