รวมกฎหมาย สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

     ปรับปรุงเมื่อ 8 ส.ค. 2559

หมวด

ระเบียบ / ข้อบังคับ / ประกาศ

ประกาศ

บังคับใช้

สถานะ

พระราชบัญญัติ / พระราชกฤษฎีกา

          พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542

24 ก.พ. 42

25 ก.พ. 42

บังคับใช้

          พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2555

10 ส.ค. 55

11 ส.ค. 55

บังคับใช้

          ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2554

25 มี.ค. 54

26 มี.ค. 54

บังคับใช้

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559

 

 

ถูกแก้ไขบางส่วนโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559

งานบริหารทั่วไป

ระเบียบคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

          ระเบียบฯ ว่าด้วยการประชุมและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2556

17 ก.ค. 56

ก.ค. 56

บังคับใช้

          ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกและประเมินผลข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ตามมาตรา 42

7 ก.ย. 55

7 ก.ย. 55

บังคับใช้

          ระเบียบฯ ว่าด้วยการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ การปฏิบัติงานแทนผู้อำนวยการ พ.ศ. 2556

17 ก.ค. 56

18 ก.ค. 56

บังคับใช้

คำสั่ง

          มอบอำนาจการพิจารณาและการอนุญาตการใช้รถยนต์ของสถาบัน

19 ธ.ค. 56

20 พ.ย. 56

บังคับใช้

          มอบอำนาจการอนุมัติเบิกจ่ายพัสดุภายในของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

11 มี.ค. 57

7 มี.ค. 57

บังคับใช้

แนวทางปฏิบัติ

          การเติมน้ำมันรถยนต์ ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

6 มี.ค. 57

6 มี.ค. 57

บังคับใช้

งานบริหารงานบุคคล

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข

          ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2555

6 ธ.ค. 55

7 ธ.ค. 55

บังคับใช้

ระเบียบคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

          ระเบียบฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2555

17 ธ.ค. 55

18 ธ.ค. 55

ถูกแก้ไขบางส่วนโดยระเบียบฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556

          ระเบียบฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556

26 พ.ย. 56

27 พ.ย. 56

บังคับใช้

          ระเบียบฯ ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานและขอบเขตหน้าที่ของส่วนงานของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2556

30 เม.ย. 56

1 พ.ค.  56

บังคับใช้

          ระเบียบฯ ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2556

28 ต.ค. 56

29 ต.ค. 56

บังคับใช้

          ระเบียบฯ ว่าด้วยการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นแก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. 2556

26 ก.ย. 56

27 ก.ย. 56

บังคับใช้

          ระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2556

28 ต.ค. 56

29 ต.ค. 56

บังคับใช้

          ระเบียบฯ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2558

16 ก.พ. 58

17 ก.พ. 58

บังคับใช้

          ข้อกำหนดฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2556

16 ก.ย. 56

ก.ย. 56

บังคับใช้

ระเบียบสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

          ระเบียบสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2558

24 ก.พ. 58

25 ก.พ. 58

บังคับใช้

          ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเพื่อแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2556

23 ม.ค. 56

24 ม.ค. 56

บังคับใช้

          ระเบียบฯ ว่าด้วย วัน เวลาปฏิบัติงาน วันหยุด และการลาหยุดงานของผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2556

28 พ.ค. 56

29 พ.ค. 56

บังคับใช้

ประกาศคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

          เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การนับเวลาการทำงาน ในการคำนวณสิทธิประโยชน์ตามข้อบังคับของคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

28 ม.ค. 57

28 ม.ค. 57

บังคับใช้

          เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้าง

15 ต.ค. 57

15 ต.ค. 57

บังคับใช้

แนวทางปฏิบัติ

          เวลาปฏิบัติงานและวิธีลงเวลาเข้า - ออกงาน ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

1 พ.ย. 56

1 พ.ย. 56

บังคับใช้

          ขั้นตอนการขออนุมัติ "เข้ารับการฝึกอบรม" ของเจ้าหน้าที่สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

18 ธ.ค. 56

18 ธ.ค. 56

บังคับใช้

การเงิน บัญชี งบประมาณ

ระเบียบคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

          ระเบียบฯ ว่าด้วยการเงิน การบัญชี และการงบประมาณ พ.ศ. 2555

17 ธ.ค. 55

18 ธ.ค. 55

ถูกยกเลิกทั้งฉบับโดยระเบียบฯ ว่าด้วยการเงิน การบัญชี และการงบประมาณ พ.ศ. 2557

          ระเบียบฯ ว่าด้วยการเงิน การบัญชี และการงบประมาณ พ.ศ. 2557

3 ธ.ค. 57

4 ธ.ค. 57

บังคับใช้

          ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดเก็บและอัตราค่าบริการ

3 ก.พ. 59

4 ก.พ. 59

บังคับใช้

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

         เรื่อง อัตราเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

5.ค. 56

26 มิ.ย. 56

บังคับใช้

ประกาศคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

         เรื่อง อัตราเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะอนุกรรมการและที่ปรึกษาในคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

31 ก.ค. 56

31 ก.ค. 56

บังคับใช้

ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

          ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการเก็บรักษาและเบิกจ่ายเงิน ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ  พ.ศ. 2556

17 ก.ค. 56

18 ก.ค. 56

ถูกยกเลิกทั้งฉบับโดยระเบียบฯ ว่าด้วยการเงิน การบัญชี และการงบประมาณ พ.ศ. 2557

ระเบียบสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

          ระเบียบฯ ว่าด้วยใบเสร็จรับเงิน และ หลักเกณฑ์และวิธีการควบคุมใบเสร็จรับเงิน พ.ศ. 2556

19 ก.พ. 56

20 ก.พ. 56

บังคับใช้

          ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับเงินทางธนาคาร พ.ศ. 2556

19 ก.พ. 56

20 ก.พ. 56

บังคับใช้

ประกาศสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

          เรื่อง ระยะเวลาการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง เงินประจำตำแหน่ง เงินวิชาชีพ  เงินเพิ่มพิเศษ   หรือเงินค่าตอบแทนอื่น

19 ก.พ. 56

20 ก.พ. 56

บังคับใช้

          เรื่อง หลักเกณฑ์การบัญชี

19 ก.พ. 56

19 ก.พ. 56

ถูกแก้ไขบางส่วนโดยประกาศสถาบันฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การบัญชี (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2)

          เรื่อง หลักเกณฑ์การบัญชี (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2)

9 ก.ย. 57

9 ก.ย. 57

บังคับใช้

          เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการบริหารและจัดการของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2556

22 มี.ค. 56

22 มี.ค. 56

ถูกแก้ไขบางส่วนโดยประกาศสถาบันฯ           เรื่องค่าใช้จ่ายในการบริหารและจัดการ ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2)

          เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการบริหารและจัดการ ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2)

9 ก.ย. 57

9 ก.ย. 57

บังคับใช้

          เรื่อง คู่มือปฏิบัติงานด้านการเงิน

22 มี.ค. 56

23 มี.ค. 56

ถูกแก้ไขบางส่วนโดยประกาศสถาบันฯ เรื่องคู่มือปฏิบัติงานด้านการเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

          เรื่อง คู่มือปฏิบัติงานด้านการเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

2 มี.ค. 58

3 มี.ค. 58

บังคับใช้

          เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บรักษาเงินสดย่อย

22 มี.ค. 56

22 มี.ค. 56

ถูกแก้ไขโดยประกาศสถาบันฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บรักษาเงินสดย่อย (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2)

          เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บรักษาเงินสดย่อย (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2)

9 ก.ย. 57

9 ก.ย. 57

บังคับใช้

แนวทางปฏิบัติ

          วิธีปฏิบัติในการยืมเงินและชำระเงินยืม (เงินงบประมาณ)

21 ต.ค. 56

21 ต.ค. 56

ถูกแก้ไขบางส่วนโดยคู่มือการยืมและการคืนเงินทดลอง

          คู่มือการยืมและการคืนเงินทดลอง

7 เม.ย. 58

7 เม.ย. 58

บังคับใช้

           ในการเบิกเงินงบประมาณทุกหมวดรายจ่าย ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

     1 มี.ค. 57

     1 มี.ค. 57

มีแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติม

           ในการเบิกเงินงบประมาณ ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) - ปรับปรุง

6 พ.ค. 57

6 พ.ค. 57

บังคับใช้

การพัสดุ

ระเบียบคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

          ระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2555

17 ธ.ค. 55

18 ธ.ค. 55

บังคับใช้

ประกาศสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

          เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานด้านพัสดุ

19 ก.พ. 56

19 ก.พ. 56

บังคับใช้

          เรื่อง การยืม การดูแล และการเก็บรักษาพัสดุของสถาบัน พ.ศ. 2558

8 เม.ย. 58

9 เม.ย. 58

บังคับใช้

          คู่มือการจัดทำข้อกำหนด และขอบเขตการดำเนินงาน สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

1 มี.ค. 58

1 มี.ค. 58

บังคับใช้

การตรวจสอบภายใน

          ระเบียบฯ ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2556

31 ก.ค. 56

1 ส.ค. 56

บังคับใช้

          กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ว่าด้วยวัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

18 ธ.ค. 56

18 ธ.ค. 56

บังคับใช้

          กฎบัตรคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

28 มี.ค. 58

28 มี.ค. 58

บังคับใช้

        กฎบัตรตรวจสอบภายใน ของหน่วยตรวจสอบภายใน สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

(องค์การมหาชน)

25 .ย. 58

25 พ.ย. 58

บังคับใช้

การให้ทุน

ระเบียบคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้ทุน พ.ศ. 2558

14 พ.ค. 58

15 พ.ค. 58

ถูกแก้ไขโดยระเบียบฯ ว่าด้วยการให้ทุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้ทุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

3 พ.ค. 59

4 พ.ค. 59

บังคับใช้

ระเบียบสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ระเบียบสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้ทุน

10 พ.ค. 59

11 พ.ค. 59

บังคับใช้